חלוקת רכוש פנסיוני

  הרכוש הפנסיוני שנצבר הינו חלק גדול ומרכזי בנכסים של בני הזוג, דירה היא לא העסקה הגדולה ביותר בחיים

בעת החיים המשותפים במקרים הרבים הסכומים שנחסכים ויועדו במקור להמשך החיים של התא המשפחתי, לא נחסכו באופן שווה בן בני הזוג. בעת פרידה של בני זוג נוצר הצורך לחלק את הנכס הפנסיוני בן בני הזוג.

חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג   מאפשר הליך מוסדר של חלוקת החסכונות שנוצרו לבני הזוג במהלך תקופת החחים המשותפים.

הנכסים הפנסיוניים הינם מורכבים והשווי הכלכלי של כל נכנס אינו בהכרח השווי הקיים בספרים, כמו לדוגמא זכויות לקבלת פנסיה מקרן פנסיה ותיקה שבה הסכום הצבור אינו משקף באופן ישיר את הזכות לקבל פנסיה או פנסיה תקציבית שבה אין סכום צבור כלל.

בעת חלוקה של הנכסים הפנסיוניים באופן שיקל על היישום והניהול בעתיד, יש לכלול בשיקולים את ה"אופי" והמגבלות של כל נכס פנסיוני תוך הכרות עם שיקולים פנסיונים שונים.

חלוקת הרכוש פנסיוני - שלבים בתהליך

שלב א' – הכרת הנכסים והצעת אלטרנטיבות לחלוקת הרכוש

 1. ניתוח התיק הפנסיוני של בני הזוג, הבנוי מקופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות השקעה, פוליסות ביטוח, קרנות פנסיה שונות (חדשות מקיפות, חדשות משלימות, קרנות ותיקות, פנסיה תקציבית).
 2. הכרת יתר הנכסים של בני הזוג המיועדים לחלוקה, לרבות נכסים נזילים, שותפות בעסקים וגם חובות קיים לגורמים נוספים.
 3. הכרת הרצונות והצרכים של בני הזוג ביחס לכלל הנכסים.
 4. הכנת מסמך המנתח את הרכוש ומציג אלטרנטיבות שונות לאופן חלוקת הרכוש הפנסיוני, תוך התחשבות בזכויות העתידות שנצברו וקלות היישום של חלוקת הנכסים הפנסיוניים.

שלב ב' – קבלת אישור חוקי לחלוקה

 1. על בסיס ההמלצות והסכמת בני הזוג מוכן מסמך לבית הדין (פסיקתא), שכולל:
  • פרטים על הנכסים הפנסיונים לחלוקה לכל נכס וחברה מנהלת.
  • שיעור העברה של כל נכס בן בני הזוג.
  • משך התקופה המשותפת (בדר"כ הן מועד הנישואין לבן מועד הפירוד המוסכם).
 2. קבלת פסק דין הכולל את מסמך החלוקה (הפסיקתא).

שלב ג' – שלב מקדים לחלוקה

 1. העברת פסק הדין לכל חברה המנהלת רכוש מהחלק המיועד לחלוקה, זאת לצורך רישום הערה לשם יצירת מגבלות על החשבון כמו:
  • איסור משיכת או ניוד של כספים (לרבות כספי פיצויים).
  • מניעת שינוי מסלול השקעה.
  • מניעה של שעבוד הכספים (במקרים בהם ניתן לשעבד כספים פנסיוניים).
  • מניעה של יצירת חוב חדש לכספים או כמו נטילת הלוואה.
  • מניעה של קבלת קצבה בגין הנכס הפנסיוני המחלק.
 2. טיפול בנושא המס של כספי פיצויים, באמצעות קבלת אישורים ממס הכנסה לחלוקה.

שלב ד' – ביצוע תקין של חלוקת הנכסים

 1. העברת מסמכי פס"ד המאושר + הנחיות המס של מס הכנסה לחברות המנהלות של הכספים.
 2. בדיקה כי החברות פותחות חשבון חדש על שם בן הזוג המקבל ומעבירות את הכספים בהתאם לחלוקה.
 3. בדיקה כי מוסרות ההגבלות על שהוטלו על החשבון המקורי טרם החלוקה.

סיום מומלץ לתהליך הינו קבלת ייעוץ פנסיוני על בסיס הנכסים החדשים שיש לכל אחד מבני הזוג, כך שכל אחד מבני הזוג

 1. יהיה מוגן במידת הצורך בביטוחים מתאימים (לאובדן כושר עבודה וביטוח חיים), תוך התחשבות במספר הילדים שיש במשפחה וגילם, לרבות שיקולים של סכום קצבת המזונות המשולמת.
 2. תכנון העתיד הפנסיוני בהיבט של המשך חיסכון בתכניות השונות.

גורמים המשפיעים על מבנה חלוקת הרכוש הפנסיוני

סוג תכנית הפנסיונית

 1. תכניות הוניות כגון: קרנות השתלמות, קרנות השקעה, קופות גמל (עד 2008) ופוליסות ביטוח מסוג חסכון או פוליסות הוניות.

כספים אלו מחולקים כעקרון על בסיס היתרה הצבורה שבהם.

 1. תכניות קצבה / פנסיה המבססות על היתרה הצבורה: כמו קרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות), ופוליסות ביטוח.

כספים אלו מחולקים כעקרון על בסיס היתרה הצבורה שבהם.

 1. תכניות קצבה / פנסיה המבססות על צבירת זכויות: כמו קרנות פנסיה ותיקות (מסוג מקיפה או יסוד), ופנסיה תקציבית.

הטיפול בתכניות אלו נעשה באופן עקרוני על בסיס חלוקת הזכיות שנצברו בתקופה החיים המשותפת של בני הזוג, כך שהמישוש נעשה רק בעת תחילת קבלת קצבה.

חלוקת רכיבי החסכון בתכניות הפנסיוניות השונות

הכספים הנחסכים בתכניות הפנסיוניות השונות מגיעים ממקורות שונות שמשפעים על שיקולי החלוקה.

 1. כספים שנחסכו באופן עצמאי, לדוגמא קרן השקעה או הפקדות של שכיר לתכנית עצמאית (סעיף 47).
 2. רכיב כספי תגמולים, הן תגמולי עובד והן תגמולי מעסיק.
 3. רכיב כספי פיצויים, בחלוקה לכספים שנצברו ממעסיקים קודמים או ממעסיק נוכחי.
  • אצל מעסיק נוכחי יש לבחון האם ההפקדות הן בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין (באופן מלא או חלקי).

רכוש נוסף ונזיל שיש לבני הזוג

נכסים נוספים שיש לבני הזוג, כמו תיק נירות ערך, פקדונות כספיים, אמורים להיכנס לשיקולים ויכולים להשפיע על חלוקת הרכוש הפנסיוני, בדגש על נכסים הוניים כמו קרנות השתלמות, קופות גמל ופוליסות חיסכון.

חובות והתחיביות  קיימות ועתידות

חובות קיים בגין נכסים נזילים וחובות פוטנציאלים כמו חובות או שומות עתידות למס הכנסה בגין פעילות משותפת של בני הזוג, אמורים להכלל במערכת השיקולים, כך שסה"כ הנכסים יוצגו טרם החלוקה באופן ראלי ובניכוי חובות עתידים.

הערכה של חובות פוטנציאלים עתידים, אמורה לכלול את סכום החוב, סיכוי המתממשות שלו ומועדי התממשות הפוטנציאלית.

הרצון לקשר ותלות עתידית בבני הזוג

חלק מהתכניות הפנסיוניות מחייב קשר עתידי בן בני הזוג, תכניות כמו פנסיה ותיקה ופנסיה תקציבית. במקרים בהם יש תכניות כאלו, רצוי להעריך את הרצון והנכונות לקשר העתידי בעת קבלת הקצבה, או לחלופין לבצע חלוקת רכוש ללא התחשבות בנכסים אלו, תוך הערכת שווים לצורך חלוקה שיוונית.