articles

השקט שלפני הסערה של המעסיקים

רבים מהמעסיקים אינם ערים כי אצל כ 50% מהם הסכמי ברירת המחדל עומדים בפני ביטול וזאת בהתאם לטיוטת חוזר שפורסמה בתחילת חודש פברואר.
המצב הקיים כיום הינו שמעסיקים רבים חתמו על הסכמי ברירת מחדל לעיתים עם מספר יצרנים גם ללא הטבות בדמי ניהול, זאת בעיקר על מנת לאפשר את צירוף עובדיהם לקרנות הפנסיה השונות ללא הליך מורכב של מילוי טפסי הצטרפות וללא חיתום רפואי וגם על מנת לאפשר קבלת כיסוי ביטוחי לעובד מיום תחילת עבודתו אצל המעסיק. בהתאם לבדיקת רשות ההון כ 50% מההסכמים הקיימים הינם ללא הטבות בדמי ניהול ובהתאם לחוזר החדש אמורים להתבטל.
ביטול ההסכמים ישפיע הן על העובדים, הן על המעסיקים והן על חלק מסוכני הביטוח.
אצל העובדים ההשפעה הינה על עובדים חדשים המתחילים את עבודתם אצל המעסיקים להם בוטלו ההסכמים הקיימים ובמיוחד אצל עובדים בעלי שכר נמוך יחסית אשר מצטרפים לקרנות הפנסיה עובדים בעלי שכר גבוה שבוחרים בביטוחי מנהלים לא יושפעו מהשינוי.
הביטול ישפר את מצבם בכך שלא ידרשו לשלם דמי ניהול מקסימליים וישלמו דמי ניהול מופחתים בקרנות ברירת המחדל החדשות שיבחר המעסיק או אלו שנבחרו על ידי משרד האוצר.
אצל המעסיקים הבעיה הינה כפולה וזאת מכוון שללא קרן ברירת מחדל, יידרש העובד למלא טופס הצטרפות ולהעבירו לקרן אשר אמורה לאשר את קבלתו. ללא מילוי הטופס ואישור על ידי הקרן העובד אינו מבוטח ובמקרה של פגיעה בעבודה האחריות הינה על המעסיק, זאת בשונה מהמצב הנוכחי בו העובדים היו מבוטחים החל מהיום הראשון לעבודתם אצל המעסיק על ידי קרן הפנסיה שהייתה קרן ברירת מחדל.
בנוסף הגדירה רשות ההון כי על הגופים להחזיר למעסיק כספים שיועברו אליה במקרים בהם אין הסכם ברירת מחדל שנעשה בהתאם לכללים דבר שיצור עומס ומורכבות תפעולית רבה יותר אצל המעסיק.
אצל סוכני הביטוח ההשפעה הינה פגיעה בהכנסות ותוספת עבודה שלא נעשתה עד כה. אצל מעסיקים רבים קיים סוכן שהינו סוכן “הבית” שטיפל בצרוף העמיתים לקרנות הפנסיה ובמקרים רבים ההצטרפות נעשתה ללא פגישה עם העובד, אולם העדר הפגישה עם העובד לא פגע בזכותו לקבל עמלה מהגופים המוסדיים. המהלך החדש יפגע בהכנסות הסוכן עקב ההוזלה בדמי הניהול לעובד ויחייב את חלקם בעבודה נוספת שלא נעשתה עד כה.
הליך בחירת קרנות ברירת המחדל הינו “קשיח” ומוגדר על ידי האוצר, כך שיש בו 3 משתנים והם דמי הניהול, תשואות ושביעות רצון מהשירות של הגוף בעלת למדד השירות שמפורסם על ידי האוצר.
אז מה עושים – האם קרנות ברירת המחדל של האוצר הם הפתרון היחידי ?
מעסיק טוב שרוצה לטפל כנדרש בעובדיו ולשפר את מצבם יכול לבחור מספר קרנות מחדל לעובדים שונים וזאת אם יכיר את הכללים ויסתייע ביועץ אובייקטיבי ובלתי תלוי.
דרגות החופש שהתיר החוק הינם רבות ומאפשרות:
בחירה שונה של קרנות וגופים מנהלים לסוגי חסכון שונים כמו פנסיה והשתלמות
דירוג ומתן משקל שונה לתשואות במסלולי ההשקעה תלוי גיל – הדבר מושפע בהתאם לאופי המעסיק והתפלגות גיל עובדיו.
דירוג ומתן משקל שונה לדמי ניהול מהפקדה ומצבירה – הדבר רלוונטי במיוחד ביחס לוותק של העובדים ולסכומי הצבירה הקיימים של כל עובד.
בחירה של ריבוי קרנות מאותו סוג לעובדים שונים אצל המעסיק, לדוגמא עובדי ייצור ומנהלים. ואף מאפשרת בחירה של ריבוי קרנות מאותו סוג לאותה קבוצת עובדים, אשר לה מאפיינים שונים.
אולם על מנת לבחור בקרן ברירת מחדל הטובה לעובדים על המעסיק לבצע הליך בחירה ולקבל סיוע של יועץ בלתי תלוי.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *