articles

דמי הסליקה עלולים לבטל את הבחירה בסוכנים הקטנים

חופש הבחירה של העובד בסוכן הפנסיוני הינו אבן יסוד בתהליכים החדשים שמובילה רשות ההון.
יכולת הבחירה של העובד בסוכן ביטוח אמורה להגביר את התחרות בענף ולהוריד את דמי הניהול. אולם הצעדים האחרונה בנושא תפעול ודמי סליקה מקטינים את התחרותיות של הסוכנים הקטנים ואצל אלו שלא יבצעו פעולות תפעול ונותנים יתרון לסוכן ה”בית” שעובד עם המעסיק ומספק לו שירותי תפעול וסליקה תמורת תשלום.
בהתאם להנחיות ועקב דחיות ביישום החוזר, מרבית הציבור טרם נחשף לסוגיה.
ההנחיות מורות כי במידה ושירותי התפעול נעשים על ידי הסוכן שהוא המשווק, המעסיק נדרש לשלם דמי תפעול בשיעור קבוע של 0.6% מההפקדות או 10.5 ₪ הגבוה שביניהם. סכום זה מוחזר לעובד המשויך לסוכן על ידי הגוף המוסדי באמצעות הקטנת דמי הניהול. כך שהעובד זוכה לדמי ניהול מוקטנים במידה ויעבוד עם סוכן הבית.
מצב זה יגרום לעובד רציונאלי להעדיף לעבוד עם הסוכן של המעסיק שהינו גם סוכן המעסיק מכוון שכך יזכה להנחה.
להלן דוגמא ביחס לעובד חדש שמתחיל את עבודתו אצל המעסיק ואין לו צבירה קודמת בתכנית הפנסיונית. המעסיק שניהל הליך למול הגופים הפנסיוניים קיבל הטבה בדמי ניהול לעובדים והם משלמים 3% דמי ניהול מההפקדה + 0.25% מהצבירה. כאמור עובד ששייך לסוכן הבית יקבל החזר של דמי סליקה של לפחות 0.6% מההפקדה שלו כך שהתמונה שתוצג לו הינה דמי ניהול אפקטיביים של 2.4% (3%-0.6%) , זאת לעומת עובד מקביל אצל אותו מעסיק אשר בחר לעבוד עם סוכן אחר באותם דמי ניהול, אולם עקב בחירתו בסוכן אחר לא יקבל החזר של דמי הסליקה ולכן דמי הניהול שלו הינם 3% מלאים.
אצל עובד ששכרו נמוך מ 10 אלפים ₪ ההטבה אף גבוהה יותר מכוון שההחזר של דמי הסליקה בגובה 10.5 ₪ גדול מ 0.6%.
דמי הסליקה נגבים החל מתחילת 2016, אולם ההחזר הראשון יעשה לחשבונות העובדים בחודש 8/2017 והעובד עצמו ייחשף לכך רק במרץ 2018 עם קבלת הדוח השנתי, אז יגלה את ההחזר שקיבל או לא.
עובד רציונאלי שייחשף למצב בחדש יעדיף כפי הנראה לעבוד עם סוכן המעסיק שהינו גם משווק ולזכות בהטבה של דמי הניהול. מצב זה מקטין את התחרותיות של הסוכנים הקטנים שאינם מבצעים סליקה ואינם נותנים שירותי תפעול.
במקביל עומד במעסיק בפני סוגיה של בחירה במתפעל חיצוני שאינו סוכן ביטוח בעלות נמוכה יחסית, או לעבוד עם הסוכן שאותו הוא מכיר וגם מבצע את פעולות השיווק לעובדים במחיר מלא וגבוהה יחסית בהתאם להנחיות האוצר, אולם מלא המחיר חוזר כהטבה לעובדים.
נראה כי מעסיק שרוצה להטיב עם עובדיו שלא באמצעות תוספת שכר יקבל החלטה על תוספת קטנה בעלות התפעול (ההפרש בן עלות תפעול על פי החוק לבן עלות תפעול חיצונית) אולם מלא התשלום חוזר לעובדיו ומשפר את מצבם.
צעד זה של המעסיק תורם להקטנת התחרותיות של הסוכן הבודד ונותן העדפה לסוכנים המתפעלים הגדולים.
המסקנה הינה העדפה לעבודה עם סוכני הבית של במעסיק והקטנת התחרותיות של הסוכנים הקטנים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *